عضله متوازی الاضلاع (Rhomboids)--عضله گوشه ای (Levator Scapulae)

عضله متوازی الاضلاع,عضله rhomboidsسر ثابت : زائده شوکی هفتمین مهره گردن و پنج مهره پشت
سر متحرک : لبه داخلی استخوان کتف
عصب گیری : اعصاب کتفی پشتی
عمل : کشش بالایی(Elevation)،نزدیک کنندگی(Retraction)،چرخش پایینی(Downward Rotation)


عضلات بدن,عضله گوشه اییسر ثابت : زائده عرضی چهار مهره اول گردنی
سر متحرک : لبه داخلی استخوان کتف بین زاویه فوقانی و ریشه خار کتف
عصب گیری : سومین و چهارمین عصب گردنی و شاخه ای از عصب پشت کتفی
عمل : کشش بالایی(Elevation)،نزدیک کنندگی(Retraction)،چرخش پایینی(Downward Rotation)


دسته بندی : آناتومی وفیزیلوژی ,

 11:51 ق.ظ -  یکشنبه 1 بهمن 1391   داود نصیرخواه